12. Csorba blog. Janus-fordítások a Csorba életműben

Az összes ismertetett Csorba-kötet linkje és a bevezetők elérhetők innen.

Amikor Csorba fordításköteteinek ismertetésébe kezdtem, rájöttem, hogy a kötetismertetések előtt egy bevezetőt is közzé kell tennem, mert olyan nagy és szerteágazó a költő fordítói munkássága, hogy fontos magyarázó szöveget fűzni ehhez a sorozathoz. A fordításokhoz készített bevezető elérhető innen. A bevezetőben először egy bibliográfiát közlök a fordításkötetek megjelenésének sorrendjében, majd ugyanitt Tüskés Tibornak a Csorba Győző, a fordító című kötetéhez írt bevezetőjét is közzéteszem. Csorba fordítói műhelyének megismeréséhez alapvetés ez az írás, ezért ajánlom külön is figyelmükbe. (A Csorba Győző, a fordító című kötetet a PIM Csorba oldalán nem dolgozták fel, ezért annak a Csorba Győző Könyvtár munkatársai által elkészített pdf-változatát tudom csak megosztani.)

A kötet tartalomjegyzéke itt elérhető. A Janus fordításokról szóló írások a 70–108. (Csorba írásai) és a 137–146. oldalak (kritikák, ismertetők) között találhatók.

„János volt a nevem s Janus, ki e verseket írta!”

Csorba Győző fordítói munkásságának nagyon fontos része Janus Pannonius verseinek fordítása. Számításaim szerint Csorba 147 Janus-verset fordított magyarra (több címváltozattal, több változatban összesen 167-et), ezzel a legtöbb Janus-verset fordító magyar költők közé sorolható. Könyvtárának katalógusából 25 olyan könyvet válogattam össze, amelyben Csorba Janus-fordítása megtalálható, vagy amely kapcsolható Csorba Janus-műfordításaihoz.

A mottóul választott verssort a Névváltoztatásáról című Janus-versből emeltem ki.

Névváltoztatásáról

János volt a nevem s Janus, ki e verseket írta!
Megmondom, ha netán, tudni kívánod okát.
Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem!
Tudna-e bárki különb s szebb nevet adni nekem?
Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a
Múzsa magához emelt s megkoszorúzta fejem.
Berczely Anzelm Károly fordítása

Minden Janus és Csorba kapcsolatával foglalkozó oldalt könnyű megkeresni a honlapon, ha a google-keresőmezőbe beírják a következő keresőkérdést: janus site:csorbagyozo.hu Ugyanígy a honlapon előforduló bármelyik szóra, szókapcsolatra rákereshetnek, ha azt a site:csorbagyozo.hu oldaljelzés elé írják egy szóközzel. A site:csorbagyozo.hu szóközök nélkül írandó. (A Csorba honlap keresője nem ad olyan pontos válaszokat, mint a google-é!) A könnyű kereshetőség miatt itt most csak olyan dokumentumokat közlök, amelyeket a Csorba Honlapon nem ebben a formában, vagy egyáltalán nem tettem még közzé.

A szocialista korszak egyik legnagyobb vállalkozása egyben az egyik legnagyszerűbb is volt: magyarrá tettek egy latin nyelven író költőt. Ha majd megnézik a fordítók, szerkesztők névsorát érzékelhető, hogy a legnagyobb irodalomtudósok, fordítók, költők erőfeszítése kellett a sikerhez. És az, hogy az Aczél-éra tilt-tűr-támogat hármasságában Janus a támogatott kategóriába kerülhetett. Talán azért, mert azt gondolták, egy világias viselkedésű, XV. századi  püspök ugyan kinek árthat, ki fogja olvasni? Ráadásul a kiadás körül dolgozó sok közreműködő hálás lesz majd a pénzért, amit munkájáért kap. Így lehet, véletlenül is jót cselekedni. Bár ki tudja, Aczél György fejében még milyen gondolatok járhattak, amikor a támogatás mellett döntött…

Négy kép Janusról és Csorbáról. Bal oldalon: Csorba Győző Janus Pannonius szobra előtt a pécsi Barbakán-kertben. A képet Szakolczay Lajos  irodalomtörténész Budapest folyóiratban közölt Csorba-interjújából másoltam. (1982.) A fotót Kálmándy Ferenc készítette. Jobb oldali kép: Borsos Miklós Janus Pannonius szobrának másolata a pécsi Janus Pannonius Gimnázium folyosóján. (In: Janus Pannonius Alapítvány.)

    https://jpa.hu/images/janus1.jpg

A fenti két kép forrása a Wikipédiáról:  Janus Pannonius Költészeti Nagydíj.

Alábbi képen Borsos Miklós Janus-szobra látható a pécsi Barbakán-kertben.

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/img/156_cultiris_b5bd9ec2c_opt.jpeg?max_width=2048

Egy híradás Janus pécsi újratemetéséről.

Csorba Kettőshangzat című válogatott fordításkötetében 11 teljes fordítás és 3 nagyobb Janus-fordítás részletei olvashatók itt.  A kötet pdf változata.

Csorba Győző Janus Pannonius fordításairól itt közöltem bibliográfiát. (147 tétel a szövegváltozatok nélkül, a szövegváltozatokat is figyelembe véve 167.)

Csorba Győző egyik Janusnak ajánlott verse

A Janus Pannonius-ünnepségek után
Túl az ünnepeken beszédek
fürkésző kutatók hevén is onnan
nyilván mint ama régi-régi László
kibújva hogy küzdjél velük a jóért
izzadtan feküdtél sírodba vissza
szád sarkán győzelmet-szóló mosollyal
Hallhattad szavaid valami furcsa
idegen-ismerős nyelven beszélni
láthattad hogy kel föl a kút-szemekben
mikor beszéltél hozzájuk a napfény
Eggyel több élő eggyel kevesebb
izomszál a halál erős kezén
eggyel több élő és jóval nagyobb
önérzet az élők soraiban
eggyel több példa az élők előtt
egy rangos élet-variációra –
Költőm János pihenj már asztalod
mindenkinek terítve: aki éhes
és aki szomjas eztán megtalálja.
1972

Csorbát a rendezvényeken való részvétel nagyon fárasztotta, ahogyan ő mondta, nem szeretett “megjelenni”. A versben kifejezett öröme kétszeresen is őszinte: örül annak, hogy Janus asztala mindenkinek terítve van már, de örül annak is, hogy ő, a fordító is pihenhet a Janus-ünnepségek elmúltával. Végül minden nehézség ellenére így lett igaza magyarul is Janusnak:

Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, általa híres e föld!
Berczeli Anzelm Károly fordítása

Képek Csorba könyvtárában fellelt Janus kötetekből. (Válogatás)
(Néhány esetben a szkennelés nem a legjobb minőségű: nem akartam a könyveket teljesen szétszakítani.)

Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. 1972. Csorba Győző előszavával.
Janus Pannonius versei. Kardos Tibor ajánlásával. 1972.
Janus Pannonius válogatott munkái. Csorba Győző szerkesztésében. 1982.
Janus Pannonius: Pajzán epigrammák. Csorba Győző fordítása. 1986.
Janus Pannonius búcsúverse 29 magyar fordításban. 1986. Csorba Győző fordításával.
Janus Pannonius: Opera omnia. 1987.
Jankovits László: Nobilis ingenio : Janus Pannonius költészete

Csorba Győző szerkesztésében, válogatásában, előszavával megjelent Janus-kötet Bertók László bibliográfiájában

JANUS PANNONIUS VÁLOGATOTT MUNKÁI. Versek, beszédek, levelek. Vál., szerk. és előszó: Csorba Győző. Ford. Berczeli A. Károly, Csorba Győző stb. Jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. Bp. 1982, Kozmosz Könyvek. 287 p.
VÖRÖS Mária. = Könyvvilág. 1982. 9. 27.
– –. = Új Könyvek. 1982. 821040. tétel.
KALÁSZ Márton. = Új Tükör. 1982. 34. 2.
Képek a kötetből.

Kalász Márton ismertetőjét alább közlöm:

“JANUS PANNONIUS VÁLOGATOTT MUNKÁI

Csorba Győző előszava szerint mindmáig kétséges, tudott-e Janus magyarul. A szlavóniai Kesincén 1434-ben született, s nagybátyja, Vitéz János váradi püspök és kancellár pártfogása nyomán 1447-ben Ferrarába került csodagyermek lehetett volna nem magyar költő is, számon tarthatnák ma nagy olasz humanistaként, akinek származására nyíltan-titokban büszkék lennénk, fordíthatnák reneszánsz költőként latinból magyarra. Fordítjuk így is, hisz verseit tudvalevőleg latin nyelven írta. Korai epigrammáiban, elégiában nem esik szó különös magyar kötődésről bár a Búcsú Váradtól című elégia (tizenhárom-tizennégy éves kora táján írta) vallomás a magyar tájról, lélekről, humánumról, amennyire egy ilyen korú, rendkívüli képességű ifjú ezt érzékeli. Janus aztán nagy eltökéltséggel magyarnak tér vissza a magyar földre. »Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, / S most Pannónia is ontja a szép dalokat. / Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám…« A pécsi püspöki székben, amibe Mátyás ülteti, több pusztán egyházfőnél. Inkább a királyi udvarban tartózkodik, fontos diplomáciai-politikai teendőket lát el. tyás közben elhidegül a költői lyája csúcsán járó Janustól. A kölnagybátyja oldalán részt vesz abban a főúri összeesküvésben, amely Mátyást letenni óhajtaná s a lengyel Kázmért helyébe trónra emelné. Janus visszahúzódik Pécsre, s féltében Itália felé venné útját. A Zágráb környéki Medvevárban viszi el a láz harmincnyolc esztendős korában. Félezer éve mindennek s igazat kell adnunk a válogatószerkesztő Csorba Győzőnek (egyben Janus egyik legértőbb fordítójának) modern költő áll előttünk. Akinek költői nyelve latin ugyan, de e nyelvben megnyilvánuló költősége meghatározólag magyar. Epigrammái, elégiái mellett beszédeiből s leveleiből is ízelítőt nyújt e válogatás. (Kalász Márton)”

Csorba Győző önálló Janus-fordításkötete Bertók László Csorba-bibliográfiájában

JANUS PANNONIUS: PAJZÁN EPIGRAMMÁK. (Jani Pannonii epigrammata lasciva.) Szerk. ford., utószó és jegyz. Csorba Győző. Bp. 1986, Helikon. 74 l. – Japán technikával. Kapcsos tokban.

– –. = Új Könyvek. 1986. 862729. tétel

A Pajzán epigrammák hangfelvételen, Gállfi László előadásában.
Csorba utószava a Pajzán epigrammákhoz.
A Pajzán epigrammák a Digitális Irodalmi Akadémián.
Képek a kötetből.
A teljes kötet itt olvasható.

A szórakoztató versesfüzet címmel itt is írtam Janus pajzán verseinek Csorba-fordításáról egy, a hagyatékban talált piszkozatfüzet alapján. [18 éven felülieknek!] Ugyanitt ismertetem a pajzán epigrammák egy régi kiadását, merthogy “volt régebbi is, unikális darab: csak az OSzK Erotika Gyűjteményében található meg. Csorba tudott erről, alapos ember lévén el is akarta olvasni, nyilván fel akarta használni saját fordításaihoz. Csorbának volt jó ismerőse, barátja a Nemzeti Könyvtárban (Fodor András), ő elkészíttette a 17 oldalas vékony kötetecske másolatát, s eljuttatta Pécsre, barátjának, Csorbának. Mutatóba másolom az 1918-as kiadás borítójáttartalomjegyzékét és kolofonját.” (A füzet teljes anyagát nem teszem közzé, nem szeretnék az OSZK-van tulajdonjogi vitába keveredni.)

Egy tételt elérhetővé tettem Bertók László Csorba-bibliográfiájából

HALLAMA Erzsébet: Janus Pannonius 2600 verssora. Beszélgetés Csorba Győzővel, készülő műfordításairól. = Dunántúli Napló. 1971. aug. 20. 5. Itt elolvasható PDF-változatban!

Janus és Janushoz kapcsolható kötetek Csorba könyvtárában
(A kiadás időrendjében)

1918 Janus Pannonius: Ianus Pannonius MCDXXXIV–LXXII szerelmi versei. – [H. n.] : [k. n.], 1918. – Xerox-másolat. – A kolofon géppel írt szövege: „Az 1784-iki utrechti latin kiadás után fordított és eredeti díszítésekkel ellátott magyar kiadás… Megjelent 1918-ban … egyszeri 25 kézzel számozott példányban… Az első 5 szám finom kartonpapíroson és kézzel színezett kötésben készült, a többi példány egyszerűbb kiállításban… Ezen példány száma …” [Pontozások az eredetiben. A példány számozása olvashatatlanná téve. P. L.]. fűzött. – Tulajdonbélyegző a kolofon alatt: „ORSZ. SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR Növedéknapló 1958 év… „ [Az év utolsó száma kézzel írva, a leltári szám olvashatatlan, talán G 850. P. L.]. – A bélyegző fölött kézzel: „OB 24700 Erotika gyűjt.”. – A bélyegző jobb oldala mellett kézzel: „R „1962”. [Az évszám utolsó száma bizonytalan olvasat. P. L.]. – Fűzött. – Csorba a Pajzán epigrammák fordításához kapta a másolatot az OSzK-ból. – Valószínű Fodor András juttatta el Csorbához. (Ld. bővebben a Pajzán epigrammák ismertetése után. Az 1918-as kiadás borítójatartalomjegyzéke és kolofonja.

1934 Janus Pannonius: Magyar költő magyarul : Janus Pannonius / Berczeli A. Károly fordításai ; N. Kontuly Béla rajzaival ; Fógel József előszavával. – Szeged : Prometheus Kiadás, 1934. – 63 p. : ill., 21 cm. – (Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 4.). – Tulajdonbejegyzés a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győző”. – Fűzött. – A kötetben A/5-ös füzetlap, Csorba 5 db Janus-fordításával: Antalhoz (ep. I. 142. p. ; Ugyanahhoz (ep. I. 143.); Hodusra (ep. I. 280.); Egy fölöslegesen kérdezgetőre (ep. I. 230.); Ornitushoz (ep. I. 229.).

1940 Janus Pannonius: A Duna mellől / magyarul Geréb László ; [Pohárnok Zoltán és Farkas L. eredeti fametszeteivel ; Huszti József bevezető tanulmányával]. – Bp. : Officina, 1940. – 115 p. : ill. ; 20 cm. – (A La Fontaine Irodalmi Társaság könyve). – Kötött.

1941 Lovász Pál: A Janus Pannonius Társaság tíz esztendeje, 1931–1941. – Pécs : Janus Pannonius Társaság, 1941. – 13 p. ; 25 cm. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 17.). – (Klny. Sorsunk. 1941. 4. sz.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek szeretettel Pécs, 1941. okt. 24. Pali”. – Csorba Győző lapszéli jegyzeteivel és általa aláhúzott sorokkal. – Csorba nevét a 12. oldalon, mint a „tisztikar tagját”, pénztárost, említik. – Fűzött.

1947 Janus Pannonius : Rivista Trimestrale umanistica dell’ Accademia d’Ungheria in Roma : [Folyóirat] / Fondata e diretta da Tiberio Kardos. – 1947. anno 1. nr. 1. – Roma : Ed. Della Bussola, 1947. – 240 p. : ill., fekete-fehér táblák ; 26 cm. – Fűzött. – Első borító hiányzik, erősen sárgult. – A Római Magyar Akadémia Kardos Tibor alapította folyóiratának 1. száma. – Olasz nyelvű.  

1953 Janus Pannonius: – – válogatott versei / [szerk. Gerézdi Rabán és Kálnoky László ; a bev. és a jegyz. Gerézdi Rabán írta; a kötet fordítói Áprily Lajos, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1953. – 195 p., 3 t. : ill. ;  24 cm. – Kötött. – Csorba fordítások a kötetben: Mátyás király felelete Antonius Constatninus olasz költőnek Elégiák. I. 8. (107–110 p.); Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinóhoz. Részletek. (141–152 p.). – A kötetben elsőnapos Janus Pannonius emlékboríték és bélyeg 1972. III. 27.-ei bélyegzéssel (Pécs 1.). – A boríték és a benne lévő üdvözlőkártya történetét ld. itt, a második bekezdésben.

1965 Tóth István: Janus Pannonius származása / Tóth István. – Bp. : Akadémiai K., 1965. – 603–613, 2 tl. ; 25 cm. – (Különlenyomat az Irodalomtörténeti közlemények 1965. évi 4–5. számából). – Fűzött. – A szerző ajánlása a borító belső oldalán: „Csorba Győzőnek, J. P. versei kiváló magyarra ültetőjének meleg barátsággal: Tóth Pista 966. május 22.”. – II. Pius pápa 1460. február 6-án kelt levelének másolata.

1972 Janus Pannonius: – – legszebb versei / [A válogatás, az előszó és a névmagyarázat Balogh József munkája ; a kötet fordítói Áprily Lajos, Csorba Győző et al.]. – Bukarest : Albatrosz Könyvk., 1972. – 159 p. ; 15 cm. – A kötetben Csorba Győző versfordításai: Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (64. p.), Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (65. p.), A Narni-i Galeottóhoz (77. p), Antalhoz (86. p.), Messiusról (100. p.), Békéért (163. p.), Siratóének anyjának, Borbálának halálára (113–120. p.). – A kötetben „Aves nos compliments Artisjus Budapest V. Vörösmarty tér ” feliratú névkártya. – Fűzött.

1972 Janus Pannonius: – – munkái latinul és magyarul : Janus Pannonius élő emlékezetének halálának ötszázadik évfordulója alkalmából = Jani Pannonii opera latine et hungarice : Vivae memoriae Iani Pannonii quingentesimo mortis svae anniversario dedicatum / [szerk., az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. V. Kovács Sándor] ; [az előszót írta Csorba Győző] ; [fordították Áprily Lajos,Csorba Győző et al.]. – Bp. : Tankönyvk., 1972. – 599 p. ; 25 cm. – 1 példány. – A kötetben a margón Csorba ceruzával írt megjegyzései, fordítási javaslatai. – A kötetben közölt Csorba fordításokat külön fájlban gyűjtöttem össze. – Kötött.
Képek a kötetből.

1972 Janus Pannonius: – – versei / [vál., szerk., és a bev. tanulmányt írta Kardos Tibor] ; [ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1972. – 322 p. ; 24 cm. – 2 példány. – Az egyik példányban dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek Pécs költőjének barátsággal 972. IV. 13.. Kardos Tibor”. A másik példányban az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem Gordon E-nek 72. V. 2.-án”. – A kötetben Csorba Győző 17 fordítása. Felsorolását ld. másik fájlban. – ISBN 963 15 1117 0 kötött.
Képek a kötetből.

1972 Tóth István: Die Geneologie von Janus Pannonius / von István Tóth. – Bp. : Akadémiai K., [1972] – [377]–387 p. ; 24 cm. – (Különlenyomat, Acta Academia Scientarium Hungaricae, Tom. 14. (3–4) Fűzött. – A borítón a cím alatt a szerző ajánlása: „ Csorba Győzőnek B. és J. A.-díjas költőbarátomnak „megvénült” baráti szertettel Tóth István 73. V. 20.” .

1974 Kovács Sándor Iván: Várad-Velence-Medvevár. – Bp. : MTA Irodalomtudományi Intézete, 1974. – 1–17. p. : 24 cm. – (Reneszánsz-füzetek ; 26.). (Klny. Irodalomtörténeti füzetek 174. 1. sz.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel: Kovács Sándor Iván Bp. 1975. X. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszönve: 76. nov. 10”. – Az 5. és a 7. oldalon a margón Csorba megjegyzései. – Fűzött.

1978 Janus Pannonius: – – versei / [vál., szerk., és a bev. tanulmányt írta Kardos Tibor] ; [ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al]. – 2. kiad. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1978. – 296 p. ; 24 cm. – A kötetben Csorba Győző 17 fordítása. – ISBN 963 15 1117 0 kötött.

1979 Janus Pannonius: Panegyricus in Guarinam Veronesem : In annum natalem poetae semimillenarium / edidit Ladislaus Juhász. – Bp. : M. Egyet. Ny. 1934. – Sztlan, 1073 sor ; 13 cm. – Fűzött. – Az első borító jobb felső sarkában bélyegzővel nyomott szám: 016.

1982 Janus Pannonius: – – munkái / [a válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek Klaniczay Tibor munkája]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1982. – 1412 p. ; 18 cm. – (Magyar remekírók. Magyarországi humanisták). – ISBN 963 15 1813 2 kötött. – A kötetben Csorba 33 fordítása.

1982 Janus Pannonius: – – válogatott munkái / [vál., szerk. és az előszót írta Csorba Győző] ; [a jegyzeteket és a jegyzetszótárt Ugrin Aranka készítette]. – Bp. : Kozmosz Könyvek, 1982. – 287 p. ; 17 cm. – Az előszó címe: Első nagy költőnk. – 6 példány. – A kötetben 36 Csorba fordítás olvasható. – A leírt példányban dedikálás: „Cilikémnek, Lacinak nagy szeretettel Apa 82. VI. ”. – ISBN 963 211 448 5 kötött.

1986 Janus Pannonius: – – búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban / [szerk. és a kísérő tanulmányt írta, a fordításokat jegyzetekkel ellátta Kovács Sándor Iván] ; [az illusztrációk Martyn Ferenc művei]. – [Martyn Ferenc Janus Pannonius- rajzsorozatáról szóló tanulmányt Tüskés Tibor írta] ; [ford. Csorba Győző et al.]. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, [1986?]. – 192 p. : ill. ; 20 cm. – (Pannónia könyvek). – 1 példány. – A Kortárs folyóirat 1972-es műfordítói versenyére felkért költők fordításai, valamint öt korábbi műfordítás. – A Janus vers eredeti címe: Abiens valere jubet sanctos reges Waradini. – Csorba fordításának címe: Útra készen búcsút vesz a Váradon nyugvó szent királyoktól. – ISBN 963 01 7136 8 kötött.
Képek a kötetből.

1986 Janus Pannonius: Epigrammata lasciva = Pajzán epigrammák / [szerk., ford., az utószót és a jegyzeteket kész. Csorba Győző] ; [a könyvet Szántó Tibor tervezte]. – Bp. : Helikon, 1986. – 74 p. ; 23 cm. – 3 példány. – 1. példány: Csorba dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Egyetlen, drága, igazi Társamnak, akinek mindent köszönhetek, ezt a könyvet is – el nem múló hálával és szerelemmel Győző 86. szept. 26. [a könyv első példánya]”. – 2. példány: Csorba dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Nócikámnak, Lacinak s 18. évük után Bajkónak, Violkának és Ábikának is nagy-nagy szeretettel ajánlom. Viki papa. 86. szept. 17-én. (Tévedés: szept. 27-én)”. – Nócika: Csorba Némi nevű középső lánya, Bajkó = Bálint, Violka = Viola, Ábika = Ábel, Csorba unokái. – ISBN 963 20 7574 9 fűzött. – Japán technikával, kapcsos tokban.
Képek a kötetből.

1987 Janus Pannonius: – – összes munkái : az 1972. évi válogatott kiadás átdolgozott és teljessé bővített változata = Jani Pannonii opera omnia / közrebocsátja V. Kovács Sándor ; [Szerk., az utószót írta és a jegyzeteket összeállította V. Kovács Sándor] ; [ford. Arany János, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Tankönyvk., 1987. – 768 p. ; 25 cm. – 1 példány. – A kötetben Honffy Pál gépelt levele: „Kedves Győző! / Először is egy szomorú hírt kell tudatnom Veled: V. Kovács Sanyi váratlanul meghalt. Még utolsó heteiben, amikor állapota szemmel láthatóan romlott, megnyugtatóan elrendezte a teljes Janus-kötetet, de a megjelenést már nem érhette meg. Pedig ez most opera omnia! A Pajzán epigrammák c. kötetedből átvett még egyes fordításokat (más pajzán verseket Csonka Feritől közöl), az I. kiadásból hiányzó prózai műveket már korábban lassanként, folyamatosan lefordíttatta (ebben én is közreműködtem), az I. kiadásból ugyancsak kimaradt egyetlen hosszabb költemény magyarra átültetésével Kerényi Grácia még éppen halála előtt végzett. Így hát az utolsó pillanatban összeállt a nagy mű! Én most mellékelten elküldöm a levonatnak azokat a lapjait, amelyeken a Te fordításod szerepel. (A verscímek mellé jelet is tettem.) Most még módunk van rá, hogy esetleges megjegyzéseidet figyelembe vegyük. Én kész vagyok a jövő héten Pécsre utazni Hozzád, hogy személyesen megbeszélhessük észrevételeidet, tanácsaidat. Szerdán délelőtt hol kereshetnélek föl? Reggel 8 órától fogva akár délig is rendelkezésedre állok, ha nem tekinted terhesnek látogatásomat. Arra kérlek hát, hogy légy szíves egy lapon vagy telefonon (a szerkesztőség száma: 312–317, a lakásomé: 485-802) visszajelezni, alkalmas-e az időpont, és hol találkozhatunk. / Kérlek, ne tekintsd zaklatásnak jelentkezésemet, de mindig annyira szíveden viselted a kötet ügyét, hogy bízom benne, most is számíthatok szíves közreműködésedre. / Remélve, hogy jövő héten találkozhatunk tisztelettel és szívből köszöntelek: / Budapest, 1987. január 27. (Honffy Pál)”. A gépelt aláírás fölött kézírással: „Pali”. – A válaszlevél nem ismert, a találkozó létrejöttéről nem tudok. – Honffy Pál 1970-től a Tankönyvkiadó szerkesztője, lektora volt. – A kötetben közölt Csorba fordításokat külön fájlban gyűjtöttem össze. – ISBN 963 17 9418 0 kötött.
A kötet képei.

1987 Tóth István: Janus Pannonius és a jogtudományok / Tóth István. – Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1987. – 267–289 p. ; 25 cm. – (Különlenyomat Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. XVIII. kötet.). – Fűzött. – A szerző ajánlása a borító belső oldalán: „Csorba Győzőnek, Janus költészete kiváló fordítójának régi meghitt, meleg barátsággal 88. I. 5. Tóth Pista”.

1988 Rakéta Irodalmi Kávéház / vál. és a bevezetőt írta Galsai Pongrác ; szerk. Zsámboki Zoltán. – Bp. : Magvető Könyvk., 1988. – 564 p. ; 19 cm. – A Rakéta Regényújság egykori hetilap Irodalmi Kávéház c. öt esztendeig tartó sorozatából válogatott anyag. A kötetben olvasható Csorba Győző: Amikor én Janus Pannonius voltam c. emlékezése is (193–196 p.. Megjelent a lap 1984. IV. 17.-ei számában.). – ISBN 963 14 1324 1 kötött. – Két példány, az egyikben a 186–187. és a 190–191. oldal nyomdahibás, üresen maradt, a hiányt nyomtatott lapokkal pótoltam.

1990 Anyaság / [összeáll. Fábri Anna]. – Bp. : Helikon K., 1990. – 88 p. ; 17 cm. – (Briliáns könyvek). – A kötetben Csorba Győző fordítása: Janus Pannonius: Gyászdal anyjának, Barbarának halálára (részlet). – ISBN 963 208 040 8 kötött.

2000 Ámor kínja, mámora : Versek a szerelemről / összeáll. Valachi Anna / ford. Csorba Győző et al. – Bp. : Papirusz Book – Papirusz Duola, 2000. – 83 p. ; 21 cm. – Benne Csorba fordítás: Janus Pannonius: Magáról, amikor először szerelembe esett ; Szereleméről egy Léda nevű leányzó iránt. – ISBN 963 9263 04 4 kötött.

2002 Szerenád : Magyar költők szerelmes versei / [vál. Réz Pál] ; [ford. Csorba Győző et al.]. – Bp. : Sziget Könyvk., 2002. – A kötetben Csorba fordítása: Janus Pannonius: Egy leánnyal szeretne lefeküdni (5. p.) és Csorba Győző: Neked (212. p.). – ISBN 963 8138 72 6 kötött.

2012 Jankovits László: Nobilis ingenio : Janus Pannonius költészete / Jankovits László ; szerk. Szőcs Géza. – Bp. : Magyar PEN Club ; Arad : Concord Media Jelen, 2012.- 188 p. : ill., színes fotók, 25 cm. – (IJK Irodalmi Jelen Könyvek) – ISBN 963 973 7654 24 3 kötött. – Dedikálás a címoldalon a jobb felső sarokban: „A csodálatos Csorba családnak csengettyűző szeretettel: Jankovits László”. – A kötetben nagyon sok Csorba fordítás, fordításelemzés.
Képek a kötetről.

Janus Pannoniussal kapcsolatos tételek Bertók László Csorba bibliográfiájában

 1. 1940 Felveszik a pécsi Janus Pannonius Társaságba.
 2. 1941 A Janus Pannonius Társaság pénztárosa, a Sorsunk című folyóirat szerkesztőségi munkatársa lesz.
 3. 1975 Janus Pannonius Művészeti Éremmel tüntetik ki Pécsett
 4. 1982 Válogatásában, szerkesztésében, előszavával jelenik meg a Kozmosz Kiadónál a Janus Pannonius válogatott munkái című kötet
 5. 1983 Kiadói nívódíjat kap a Janus Pannonius válogatott munkái című kötet összeállításáért.
 6. 1986 Szerkesztésében, utószavával és jegyzeteivel jelenik meg a Helikon Kiadónál Janus Pannonius: Pajzán epigrammák című kötete, amelyet egészében maga fordított.
 7. 1987 Nívódíjat kap a Helikon Kiadónál 1986-ban megjelent Janus Pannonius: Pajzán epigrammák című kötetének fordításáért.

A Janus-fordítások irodalma Bertók László Csorba-bibliográfiájában

 1. Janus Pannonius. = Dunántúli Napló. 1948. aug. 29. 4.
 2. [Előszó.] = Janus Pannonius: Opera Latine et Hungarice. Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Szerk., utószó és jegyz. V. Kovács Sándor. Bev. Csorba Győző. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 9–11.
 3. Egy évforduló elé. Janus Pannonius halála 500. évfordulójának pécsi megünnepléséről. = Népszava. 1972. febr. 19. 7.
 4. A Janus-fordítások problémái. = Jelenkor. 1972. 4. 307–312. = Baranyai Művelődés. 1972. 3. (szept.) 73–78.
 5. Janus Medvevárban. [Vers] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 27-30. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 501–503. = Cs. Gy.: Válogatott versek. 1945-1975. Bp. 1979, Magvető–Szépirod. Kiadó. 265–267. = Cs. Gy.: Ritmus, rend, zene. Pécs, 1981, Pécsi Szikra ny. 39-41.
 6. Janus Medvevárban = Jelenkor 2000. 7–8. 757-798. = Hátrahagyott versek. Pécs, 2000, Pro Pannónia K. 86–87. (Az előző közlésekkor kihagyott, a Hátrahagyott versek közé beválogatott költemények: A halottas ágynál állók, Kései utód)
 7. A Janus Pannonius-ünnepségek után. [Vers.] = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 503–504.
 8. Az 550 éves magyar költő. Janus Pannoniusról. = Népszava. 1984. aug. 25. 11.
 9. Költő-elődöm. Janus Pannoniusra emlékezve. [Vers] = Népszabadság. 1975. jan. 1. 12. = Hátrahagyott versek. Pécs, 2000, Pro Pannónia K. 132–133.
 10. HALLAMA Erzsébet: Janus Pannonius 2600 verssora. Beszélgetés Csorba Győzővel, készülő műfordításairól. = Dunántúli Napló. 1971. aug. 20. 5. Itt elolvasható PDF-változatban!
 11. THIERY Árpád: Janus Pannonius összes versei magyarul. Interjú Csorba Győzővel. = Népszava. 1971. szept. 18. 8.
 12. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Csorba Győző tiszteletére. Janus Pannonius klubest. = Dunántúli Napló. 1972. okt. 17. 5.
 13. – –.: Átadták a Janus Pannonius Művészeti Érmeket, többek között Csorba Győzőnek. = Dunántúli Napló. 1975. ápr. 2. 1.
 14. – –.: Janus Pannonius Művészeti Érmet adományozott a Baranya Megyei Tanács Csorba Győző költőnek és Eck Imre koreográfusnak. = Jelenkor. 1975. 6. 575.
 15. – –.: Nívódíjat kapott Csorba Győző Janus Pannonius válogatott munkáinak válogatásáért, szerkesztéséért… = Dunántúli Napló. 1983. máj. 21. 12.
 16. – –.: Janus Pannonius emlékülést rendeznek Pécsett október 22-én, a költő születésének 550. évfordulója alkalmából. Csorba Győző, Kovács Sándor Iván, Boda Miklós, G. Sándor Mária és Tüskés Tibor tart előadást. = Jelenkor. 1984. 11. Borító 3.
 17. –.: Nívódíjat kapott Csorba Győző a Helikon Kiadónál megjelent, Janus Pannonius: Pajzán epigrammák című kötetének fordításáért. = Dunántúli Napló. 1987. máj. 30. 13. = Jelenkor. 1987. 7–8. Borító 3.
 18. – –.: Műfordítói tevékenysége elismeréséül Áprily-díjjal jutalmazták Csorba Győzőt. = Jelenkor. 1987. 5. Borító 3.
 19. KÁLMÁNDY Ferenc: Csorba Győző Janus Pannonius pécsi szobránál. Fénykép. = Budapest. 1982. 8. 22.

Remélem, minden fontos adatot, hivatkozást sikerült összegyűjtenem Csorba Győző Janus-fordításairól.

Köszönöm figyelmüket.