Csorba Győző művei és kötetek Csorba Győzőről

Bibliográfia

A bibliográfia összevontan, a megjelenés évének sorrendjében tartalmazza Csorba versesköteteinek, prózai köteteinek, levelezésköteteinek, fordításköteteinek, antológiákban megjelent nagyobb fordításainak, hanglemezének, megzenésített verseinek, meséinek és a róla szóló köteteknek a leírását:

Átdolgozás színpadra   1
Bábjáték   3
Folyóirat   1
Fordítás 15
Hanglemez   1
Levelezés   4
Mese   6
Próza 13
Válogatott versek   9
Verseskötet 17
Versfeldolgozások   3
Összesen 73

Az 1986/3. tétel a Csörög a fagyos föld c. vers, az 1997/3. tétel a Kodály c. vers feldolgozása. Az Alkalmi vers megjelenésének éve nem ismert, ezért az utolsó sorban kiegészítésként közlöm. A Csörög a fagyos föld hanglemezen és 3 féle videón is meghallgatható a youtube-on, ugyanott T. Horváth József feldolgozása is elérhető.

 1. Csörög a fagyos föld / Szélkiáltó együttes : Videófelvételei:
  https://www.youtube.com/watch?v=sUZGFoke3Yw
  https://www.youtube.com/watch?v=4ixJzVlKoTY
  https://www.youtube.com/watch?v=VK34BrSblr0
 1. Alkalmi vers / T. Horváth József ének-gitár
  Videófelvétel: https://www.youtube.com/watch?v=oF7d_S6swms

 Néhány szó a bibliográfiáról

A bibliográfia jól mutatja az alkotói oeuvre nagyságát, a műfajok sokszínűségét. Az életmű minősége mellett a terjedelme miatt is a legnagyobb költőink közé sorolhatjuk Csorbát: egyedül a Hátrahagyott versek című kötetben 657 verse olvasható.

 • a bibliográfiát a közeljövőben műfajoknak megfelelő bontásban is közzéteszem
 • a felsorolt kötetek, művek digitalizálása folyamatban van
 • a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) Csorba-oldalain mindegyik Csorba verseskötet elérhető, más műfajú művek kötetei csak válogatva kerültek föl oda, ezért
 • a Csorba Győző Könyvtár az összes alább felsorolt művet digitalizálja, mindegyik elérhető lesz interneten is
 • bibliográfiánkban a címre kattintva a Csorba Győző Könyvtár által eddig pdf formátumban digitalizált kötetekhez jutnak az olvasók, a címleírások végén levő linkre kattintva pedig a DIA-közlésekhez
 • az újonnan digitalizált kötetekre a Csorba hírlevélben hívom fel a figyelmet
 • azzal, hogy bibliográfiánk az elért művekhez is hozzáférést biztosít, kibővíti a hagyományos bibliográfia fogalmát
 • jól érzékelhető, hogy a Rákosi-korszak alatt a költő hallgatott, akkor jobbára fordításai meséi és bábjátékai jelentek meg
 • főként latin, német és olasz nyelvből fordított, fordításkötetei között olyan különleges darabok vannak, mint Helinand A halál versei című műve és annak teljesen átdolgozott 2. kiadása, a Janus-kötetek körüli tevékenysége, vagy a Pajzán históriák bibliofil fordításkötete valamint Goethe és Brecht  fordításai
 • nyugdíjazásáig, 1975-ig Csorbának viszonylag kevés kötete jelent meg, könyvtárigazgató-helyettesi munkáját komolyan vette, nem sok ideje maradt versírásra
 • 1975 után publikációi megszaporodtak, főként a saját verseskötetek száma nőtt meg
 • élete vége felé és halála után munkásságának jelentős állomásai a róla szóló kötetek, prózai írásai, visszaemlékezései, római naplója, levelezéskötetei és a Hátrahagyott versek című kötet
 • versei, versfordításai nagy számban jelentek meg antológiákban, folyóiratokban, napilapokban, ezeknek földolgozását folytatom
 • a bibliográfiai feldolgozáshoz a költő hagyatékában maradt dokumentumokat használtam, ezért a bennük talált dedikálásokat, levél piszkozatokat, leveleket is felvettem a leírásokba, színesítve ezzel kicsit az egyhangú felsorolást
 • azokat a fordításköteteket, amelyeket Csorba szerkesztett, vagy amelyekben  Csorbának 10-nél több vagy nagyobb lélegzetű fordítása van (pl. Janus -kötetek, Brecht dráma, hangjáték) felvettem a bibliográfiába
 • azokat a köteteket is fontosnak tartottam feltárni, amelyekben Csorba-mese vagy bábjáték van, hiszen a költőről kevesen tudják, hogy ebben a műfajban is kipróbálta magát, pedig lányai, unokái jól emlékeznek rá, milyen jó mesélő volt
 • a bibliográfia végén évenkénti bontásban felsorolom a műfajt, címet és fordítás esetén az eredeti mű szerzőjét, mert abból gyorsan áttekinthető, hogy melyik évben mennyi és milyen műfajú kötet jelent meg Csorbától és Csorbáról
 • a költő minden megjelent kötetének egy-egy példányát családja tagjainak is dedikálta, a dedikált köteteket majd egy másik hírlevélben külön is felsorolom, a dedikálások szövegével, képekkel illusztrálva

1938

 1. Mozdulatlanság. – Pécs : [Magánkiadás] : Kultúra Könyvnyomdai Műintézet Mayer A. Géza és Társai, 1938. – 49 p. ; 16 cm. – Sok példány. Az egyik példányban Csorba Győző dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Drága Cilikémnek abból az időből, mikor kb. annyi idős voltam, mint Ő most Aptya 74. márc. 30.” Az aláírás mellett Csorba vonalas rajza: öt kisalakú templomtorony egymás mellett. Csorba első önálló kötete, a költő saját pénzén adta ki. Két példány a Csorba Emlékszobában, egyik az első tárlóban a József Attila halálára írott versnél kinyitva. Fűzött. A példányok kissé sárgultak, de jó állapotban vannak. Prelúdium címmel válogatás a kötetből az Összegyűjtött versek c. kötetben.

1940

 1. Hélinant [Helinand] de Froidmont: A halál versei = Les vers de la mort / ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző ; A bevezetést írta Birkás Géza ; [a címlapot tervezte és a képeket rajzolta Holler András]. – Pécs : Janus Pannonius Társaság, 1940. – 115 p. : ill. ; 18 cm. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 13). – 3 példány. – Az egyik példányban dedikálás a szennycímoldalon: „Édes kicsi Bogárkámnak dühösen. 945. I. 9. Ura.” A különben fűzött kötetnek ezt a példányát valószínű Csorba köttette be, mielőtt feleségének, Margit Asszonynak ajánlotta volna. Jó állapotban. A kötetben gépírásos köszönőlevél fejléces írólapon egy szegedi jezsuitától, Endrődy Lászlótól. A fejléc: „Jézustársasági Kollégium Szeged Kálvária utca 39. Csekkszám: 45042 1941. ápr. 22.” A levél: „Kedves Győző! / Úton voltam s erről csak a napokban tértem vissza, – ez az oka, hogy csak most köszönhetem meg a szép kötetet, melyet oly kedvesen elküldött nekem. / Nagy örömmel forgattam és mondhatom igazi gyönyörűséggel olvastam a gyönyörű műfordításokat. Kitűnő gondolat volt Hélinant verseit megszólaltatni magyarul, és szívből gratulálok hozzá, hogy ez ily remekül sikerült. / Amikor azt mondom remekül, ez nem puszta udvariasság: a magyar fordítás nyelve igazán nagyon jó, folyamatos, omló, – mintegy moll-ban tartott, amivel hűen idézi a francia versek hangulatát. Az is nagyon jó, hogy az ó-francia nyelvet nem akarta archaikus ízű magyar interpretációban visszaadni, hanem modern szépen gördülő irodalmi nyelvvel tolmácsolja az eredeti – oly megkapó és fordulatos – szöveget. // Az is igen jó gondolat volt, hogy a magyar fordítás mellett közreadja a francia eredetit is. / Talán érdekli az is, hogy mely versek voltak, azok, amelyek tetszettek nekem? Íme: 6, 7 8, 13, 16, 17, 23, 27, 31, 33, 35-től végig pedig szinte minden egyest ideírhatnék. / Így mégegyszer szívből gratulálok ehhez a szép és értékes könyvhöz és nagyon köszönöm, hogy olyan kedvesen gondolt rám és megküldte. – Szerény viszonzásként engedje meg, hogy én is küldjek Önnek egy kis francia iratot, voltaképpen csak egy cikk, melyből különnyomat készült. Örülnék, ha megnyerné tetszését. / Régi barátsággal s tisztelettel köszönti igaz híve Endrődy László S. J.” A levélben ajánlott kötet: Endrődy László: Un jeune héros de la souffrance et de l’amour divin Etienne Kaszap, 1916-1935. A leírt kötetben nyomtatott oldal a Magyar Szemle c. folyóiratnak a kötetet ismertető írásával. Az írólapon piros bélyegzős fejléc, „Magyar Szemle Szerkesztősége, 1941. jun. 1.” felirattal, alatta kézzel, tintával: „391. lapon”. Az ismertetés szövege: „HÉLINANT: A HALÁL VERSEI. Ófrancia eredetiből fordította Csorba Győző. Bevezetést írta Birkás Géza. Janus Pannonius Társaság. Pécs. 115 lap. Ára 4,- pengő. / Hélinant, Froidmont-i cisztercita szerzetesnek, a fényes udvarok, kalandos utak vidámságából megtért trouvère-nek költeményei a »Vers de la Mort«. Intelmek a XII. század nagyjaihoz, elmélkedés a halálról, intő szó az epikureizmus tobzódó híveinek. Amint mások andalgó versekkel kedveskedtek a kor divatja szerint barátaiknak, Hélinant a halált idézi súlyos strófákkal régi cimborái elé. A közönség hálás lehet Csorba Győzőnek, hogy Hélinant realizmusának merev egyszerűségén, ideges képein és kíméletlen sorain keresztül megismerkedhetett a Danse Macabre-ok minden pátosztól ment hírnökével.” Egy másik példányban tulajdonbejegyzés a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győző”. Egy kötött, három fűzött példány. Mindegyik példány jó állapotban, közülük egy a Csorba Emlékszobában a tárlóban.

1943

 1. A  híd panasza. – Pécs : Janus Pannonius Társaság, 1943. – 77 p. : 21 cm. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 25). – A leírt példány kötött. A címlapot Martyn Ferenc tervezte. A címoldalon Csorba ajánlása Margitkának: „Kicsinek meleg szeretettel és mindig hálásan Győző Pécs, 43. IV. 16.” Bő válogatás a kötetből az Összegyűjtött versekben.

1945

 1.  Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán : Politikai szatíra 5 színben /  Szabó Dezső művét színpadra alkalmazta Csorba Győző. = Sorsunk, 1945. 3–5. sz. 115–128. p. = Klny. Szabó Dezső : Feltámadás Makucskán. – Pécs : Szabadság Pécsi Nyomda és Könyvkiadó K.F.T., [1945]. – 16 p. ; 25 cm. – Fűzött. – A leírt példány borítóján Csorba ajánlása: „Kicsikének rajongva Ura 45. X. 1.„. – 2 példány. Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán című politikai szatíráját Bertók László Csorba bibliográfiája szerint 1945. július 2-án [más forrás szerint június 30-án] mutatták be Csorba Győző átdolgozásában a Pécsi Nemzeti Színházban. Mindkét példány jó állapotban.
  • Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán ; Csanády György előszavával. – Bp. : Saturnus Könyvkiadó Váll. [1925]. – 127 p. ; 17 cm. – Tartalmazza a Szent Boldogkőváralján c. novellát. – p. 85–110.

1946

 1. Négy kicsi cica : [Képes mese gyerekeknek]. – Pécs : [Barátság Könyvkiadó, Lapterjesztő és Könyvnyomdai Szövetkezet]. – 60 p. = Hasonmás kiad: Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2016. – Kötött. – Az eredeti kiadás elveszett. A link az új, hasonmás kiadás oldalára vezet! Nem jelent meg az Összegyűjtött versekben. A könyvön a szerző nincs föltüntetve.

1947

 1. Szabadulás : Versek. – Pécs : Batsányi Társaság. – 46 p. ; 21 cm. – (A Batsányi Társaság könyvtára. Szépirodalmi sor ; 1.). – Kötött és fűzött példányok. – Az egyik leírt – fűzött – kötetben dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Aranyos Cilikémnek Apa”. Datálás nincs, Cilike Csorba Noémi, a költő középső lánya. A másik – szintén fűzött – kötetben dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Drága jó Kicsikémnek végtelen hálával és még nagyobb szeretettel ajánlom és adom. Házi Szomorítója. Pécs, 47. márc. 27-én.” Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban. – Bő válogatás a kötetből az Összegyűjtött versekben.

1952

 1. A kopasz farkas : Bábjáték = Dunántúl, 1952. 2. 84–88. p. = Bábszínpad : 6. – Bp. : Művelt Nép Könyvkiadó, 1952. – 58 p. : ill. ; 18 cm. – Fűzött. – Jó állapotban. Tartalmazza: Csorba Győző: A kopasz farkas / a bábokat tervezte Kós Lajos (p. 44-58.) ; Hárs László: A menyecske meg a pap ; Tersánszky Józsi Jenő: Olgi, Gyurka, Lonci ; Erdődy János: Bábkormány.

1954

 1. Pityi Palkó : Bábjáték = Bábszínpad : 13 / szerkeszti a Népművészeti Intézet. – Bp. : Művelt Nép Könyvk., 1954. – 64 p. : ill. ; 19 cm. – Fűzött. – Tartalmazza: Szentkuthy Miklós: Udvari gyász ; Muharay Elemér: Ki az erősebb? ; Csorba Győző: Pityi Palkó (A bábjáték rendezői utasítását Kárpáti György, rajzait Somogyi Anna készítette. – p. 33-46.) ; Szilágy Dezső: Mackó-mukik hadakoznak  (bábjátékok); valamint Mészöly Miklós A bábszínpadi ábrázolás c. tanulmányát. – 2 példány. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Jó állapotban.

1955

 1. Ocsúdó évek : Önéletrajzi költemény. – Pécs : Dunántúl Könyvk. – 64 p. ; 20 cm. – Fűzött. – 3 példány. Az egyik példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Kis Cilikémnek sok csókkal Apa”. Datálás nincs, Cilike Csorba Noémi, a költő középső lánya. A másik példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Drága kicsi Bogárkámnak végtelen hálával tizedik húsvétunkon. Győzője, aki, míg él, mindig nagyon-nagyon fogja szeretni. Pécs, 955. húsvét”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Jó állapotban. – Az Összegyűjtött versekben megjelent teljes szöveg.

1957

 1. Haspók = A bűvös csengettyű és más mesék / [szerk. Hárs László és Schindler Frigyesné] ; [Heinzelmann Emma és Szász Endre rajzaival] ; [Ács Kató, Cseres Tibor et al. meséi és történetei]. – Bp. : Móra, 1957. – 346 p. : ill. ; 25 cm. – Kötött. – A kötetben Csorba Haspók c. meséje olvasható: p. 304-[314]. – Jó állapotban.  = Kökény kisasszony : Magyar írók meséi / Vál. Ratzky Rita. – Bp. : Kossuth, 1988. – 258–265. p. – [Ld. 1988. évben.]

1958

 1. Haspók. = Az előző tétel 2. kiadása. (Ld. még 47. tétel!)
 2. Sovány Sanyi kalandjai : [Bábjáték]. – Bemutatták a Pécs Városi Művelődési Ház Bábszínházában, 1958-ban. – A kézirat Cs. Gy. hagyatékában található.

1959

 1. A szó ünnepe. – Bp. : Magvető Könyvk., 1959. – 123 p. ; 20 cm. – Kötött. – 4 példány. Az egyik példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Drága, jó Kicsikémnek, életem egyetlen igazi társának, akinek annyit, de annyit köszönhetek, s akitől a legtöbbet kaptam didergő életemben. Győzője Pécs, 59 húsvét.” Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban. − Az Összegyűjtött versekben megjelent majdnem teljes szöveg.
 2. A modern német líra kincsesháza / [vál. és szerk. Hajnal Gábor]. – Bp. : Európa Könyvk., 1959. – 8 db. – 13 cm. – (A modern német líra kincsesháza  ; 1-8.). – Kötött, közös tokban. – [1. köt.]. – Arendt ; [ford. Timár György. – 42 p. – [2. köt.]. – Becher ; [ford. Lator László et al.]. – 69 p. – [3. köt.]. – Brecht ; [ford. Csorba Győző].69 p. – [4. köt.]. – Fürnberg ; [ford. Simon István]. – 47 p. – [5. köt.]. – Hermlin ; [ford. Garai Gábor]. – 42 p. – [6. köt.]. – Huchel ; [vál., szerk., ford. Hajnal Gábor]. – 61 p. – [7. köt.]. – Krolow ; [ford. Raics István]. – 45 p. – [8. köt.]. – Maurer ; [vál., szerk., ford. Hajnal Gábor]. A kis  kötetek egy-egy német költő művéből tartalmaznak válogatást, egy egy fordító átültetésében. Csorba Brecht verseket fordított.  2 példányban. – Jó állapotban.
 3. Goethe, Johann Wolfgang : Faust / [ford. Jékely Zoltán, Csorba Győző]. – Bp. : Magyar Helikon, 1959. – 559 p. ; 19 cm. – (Helikon klasszikusok). – Kötött. – A tragédia első részét Jékely Zoltán, a 2. részt Csorba Győző fordította. – Tartalmazza még: Ős Faust (ford. Jékely Zoltán), továbbá Turóczi-Trostler József utószavát, ill. a Walkó György által összeállított jegyzeteket, valamint a magyar nyelvű Faust-fordítások jegyzékét. Jó állapotban. – PIM közlés.

1961

 1. Goethe, Johann Wolfgang: Faust : A tragédia második része / [ford. Csorba Győző]. – Bp. : Magyar Helikon. – 454 p. ; 14 cm. – (A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák sorozata ; 4.) [Jelöletlen sorozat. Kiegészítés a MOKKA-ból.]. – Kötött. – 1 példány. – Tartalmazza a kiadó utószavát és a magyar nyelvű Faust-kiadások jegyzékét. Jó állapotban.

1963

 1. Az elveszett gomb. = Gyémántszekerce : Mesék és történetek / [Áprily Lajos, Csorba Győző et al. meséi] ; [Reich Károly rajzaival]. – Bp. : Móra, 1963. – 269 p. : ill. ; 25 cm. – Kötött. – A kötetben Csorba Győző meséje: Az elveszett gomb ; p. 61–63. – Jó állapotban.

1964

 1. Brecht, Bertolt: – – színművei / [szerk. Vajda György Mihály, Walkó György] ; [ford. Bernáth István, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Magyar Helikon, 1964. – (Helikon klasszikusok). – 2. köt. – 1086 p. ; 20 cm. – Kötött. – Csorba fordítása: Lucullus a bírák előtt : Hangjáték ; p. 91-128. Az 1. kötet hiányzik, abban nincs Csorba fordítás. Jó állapotban.
 2. Láthatatlan színpad : Német hangjátékok / [vál., ford., utószó Albert Gábor ; ford. Albert Gábor, Csorba Győző et al.] – Bp. : Európa Könyvk., 1964. – 356 p. ; 20 cm. – Fűzött. – A kötetben Csorba Győző fordítása: Bertolt Brecht: Az óceánrepülés : Rádió tanjáték fiúk és lányok számára = Der Ozeanflug : Ein Radilehrstück für Knaben und Mädchen (p. 63-123.). – 2 példány, mindkettő jó állapotban, egyik a Csorba Emlékszobában.

1965

 1. Séta és meditáció. – Bp. : Magvető Könyvk., 1965. – 91 p. ; 21 cm. – Fűzött. – 3 példány. – Az egyik leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Drága Cilikémnek Apa”. Datálás nincs. Cilike Csorba Noémi, a költő középső lánya.  A másik leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Édes Kicsikémnek, egyetlen társamnak folyton növekvő szeretettel és hálával, s bocsánatát kérve hátra és előre sűrű rosszaságaimért s e verseket is köszönve Pécs, 65. húsvét Győzője”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindhárom példány jó állapotban. – Az Összegyűjtött versekben megjelent teljes szöveg.

1968

 1. Lélek és ősz : Ellenpontok : Család : Fordított kígyó : Lélek és ősz. – Bp. : Magvető Könyvk., 1968. – 94 p. ; 21 cm. – Kötött. – 3 példány. Az egyik példányban dedikálás feleségének a címoldalon a cím alatt: „Édes jó Társamnak forró szeretettel Győző”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. − Az Összegyűjtött versekben megjelent teljes szöveg.

1970

 1. A lélek évszakai : Válogatott versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1970. – 351 p. ; 23 cm. – Kötött. – 3 példány, ezek közül egy a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban.

1972

 1. Időjáték. – Bp. : Magvető K., 1972. – 119 p. ; 24 cm. – Kötött. – 3 példány. – A leírt példányban Csorba Győző dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Drága Cilikémnek hálás köszönettel azért a sok örömért és szeretetért, amit Tőle kaptam: Apja Pécs, 73. febr. 18.” Cilike a költő Noémi nevű lánya. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindhárom kötet jó állapotban. − Az Összegyűjtött versekben megjelent teljes szöveg.
 2. Janus Pannonius versei / [vál., szerk., és a bev. tanulmányt írta Kardos Tibor] ; [ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1972. – 322 p. ; 24 cm. – ISBN 963 15 1117 0 kötött. – 2 példány. Az egyik példányban dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek Pécs költőjének barátsággal 972. IV. 13. Kardos Tibor”. A másik példányban az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem Gordon E-nek 72. V. 2.-án”. A kötetben Csorba Győző 17 fordítása. Mindkét példány jó állapotban. A kötetben megjelent Csorba-fordítások jelentős része olvasható a Kettőshangzat c. Csorba-kötetben, ld. PIM közlés.
 3. Janus Pannonius munkái latinul és magyarul : Janus Pannonius élő emlékezetének halálának ötszázadik évfordulója alkalmából = Jani Pannonii opera latine et hungarice : Vivae memoriae Iani Pannonii quingentesimo mortis svae anniversario dedicatum / [szerk., az utószót írta és a jegyzeteket összeáll. V. Kovács Sándor] ; [az előszót írta Csorba Győző] ; [fordították Áprily Lajos, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Tankönyvk., 1972. – 599 p. ; 25 cm. – Kötött. – 1 példány. A kötetben a margón Csorba ceruzával írt megjegyzései, fordítási javaslatai. Jó állapotban. A kötetben megjelent Csorba-fordítások jelentős része olvasható a Kettőshangzat c. Csorba-kötetben, ld. PIM közlés.

 1974

 1. Mezirov, Aleksandr Petrovic: Búcsú a hótól : Válogatott versek / Alekszandr Mezsirov ; ford. Csorba Győző. – Bp. : Európa Könyvk., 1974. – 131 p. ; 18 cm. –ISBN 963 07 01 994 fűzött. – 5 példány, az egyikben újságkivágat: Tóth Bálint Kedvencem a terepszín. Alekszandr Mezsirov versei c. kritikája. In: Élet és Irodalom. 1974. 42. 11. (Azonosítás Bertók Csorba bibliográfiája alapján.), a másikban az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „74. VI. 28. 43. l. 88. l. 50. l.” (Mindegyik megjegyzés külön sorba írva.) A harmadik példányban Csorba dedikálása a címoldalon: „Drága Cilikémnek nagyon sok jót kívánok születésnapján Apa Pécs, 74. aug. 10.” (Cilike = Noémi, Csorba középső lánya). A negyedik példány a Csorba Emlékszobában. Minden példány jó állapotban
 2. Anabázis. – Bp. : Magvető K., 1974. – 133 p. ; 24 cm. – Kötött. – 6 példány. Az egyik leírt példányban tulajdonbejegyzés a védőlap homlokoldalán: „Pintér Viola”. – A másik leírt példányban Csorba Győző dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Cilikének, Lacinak, Bálintkának nagy szeretettel 74. nov. 29. Apa” (Cilike a költő Noémi nevű lánya, Laci a bibliográfia összeállítója, Pintér László, Bálintka Csorba első unokája, Pintér Bálint.) Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik kötet jó állapotban. – Az Összegyűjtött versekben megjelent szöveg.
 3. Mióta ugrálnak a verebek? : [Mese] = Második meséskönyvem / Vál. és szerk. T. Aszódi Éva. – 2. kiad. – Bp.:  Móra Könyvk., 1974. – p. 88–90. – Kötött. – Megjelent japánul: Tokió, 1978. – A könyv megvan Csorba könyvtárában, de a japán írásjeleket nem tudom olvasni.

1975

 1. Március : Tizenhárom vers / [a kötetben közölt rajzok Martyn Ferenc munkái]. – Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, 1975. – [8] p. : ill. ; 31 cm. – Fűzött. – Készült a szerző által aláírt 250 példányban. A leírt kötet a 81. példány, nincs aláírva. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Jó állapotban.

1976

 1. Észrevételek. – Bp. : Magvető K., 1976. – 141 p. ; 24 cm. – ISBN 963 270 369 3 kötött. – 5 példány. Az egyik leírt példányban tulajdonbejegyzés a védőlap homlokoldalán: „Pintér Viola”. A másik leírt példányban Csorba Győző dedikálása a szennycímoldalon a cím alatt: „Nócinak, Lacinak, Bálintkának, Violkának sok-sok csókkal Apa 77. I. 1.” Nóci a költő Noémi nevű lánya, Laci a bibliográfia összeállítója, Pintér László, Bálintka Csorba első unokája, Pintér Bálint, Violka pedig Pintér Viola, a harmadik Csorba unoka. Mindegyik kötet jó állapotban. − Az Összegyűjtött versekben megjelent szöveg.
 2. Kettőshangzat : Válogatott versfordítások. – Bp. : Európa Könyvk., 1976. – 369 p. ; 19 cm. – ISBN 963 07 0898 1 kötött. – 4 példány. A leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Cilókámnak, Lacinak nagy szeretettel: Apa 76. szept. 1.”. –  Egy példány a Csorba Emlékszobában.  Mindegyik példány jó állapotban, a leírt kötet védőborítója elszakadt. PIM közlés.

1978

 1. Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1978. – 731 p. : ill., fekete-fehér fotók ; 19 cm. – ISBN 963 270 701 X fűzött. – 6 példány, ezek közül egyik szakadt, szétesett, ebből a címlap és 723-731. p. hiányzik, egy másik példány könyvteste a kötéstáblából kiszakadt, néhány kiszakadt lap visszaragasztva, a további négy példány hibátlan. Az egyik leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Cilikémnek, Lacinak, Bálintkának, Violkának nagy szeretettel, csókkal Apa 78. V. 11.”. A másik leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Az én Legdrágábbamnak, akinek mindent és még annál is többet köszönhetek. Győző 78 V. 11.”  Egy példány a Csorba Emlékszobában.
  1. Az Összegyűjtött versek tartalma az 1978-ig megjelent kötetek sorrendjében, a Petőfi Irodalmi Múzeum Csorba-oldalán:1936–1938 Prelúdium (Válogatás a Mozdulatlanság c. kötetből)
   1943 A híd panasza (Válogatás a teljes kötetből) 1938–1943
   1947 Szabadulás 1938–1943
   1955 Ocsúdó évek 1953–1954
   1959 A szó ünnepe 1947–1958
   1965 Séta és meditáció 1959–1964
   1968 Lélek és ősz 1965–1967
   1972 Időjáték 1968–1971
   1974 Anabázis 1972–1973
   1976 Észrevételek 1974–1975
   Új versek, 1975–1976 [Csak az Összegyűjtött versek c. kötetben jelent meg]
   Magamról, verseimről [Önéletírás az Összegyűjtött versek c. kötetben]
   Betűrendes mutató1936–1978
   Tartalomjegyzék 1936–1978

1979

 1. Tüskés Tibor: Csorba Győző : [Bibliográfia] / [összeáll. Tüskés Tibor]. – Bp. : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ; Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1979. – 75 p. ; 21 cm. –  (Mai magyar költők). – ISBN 963 581 0547 fűzött. – 21 példány. Egyik példányban tulajdonbejegyzés a címoldalon a jobb felső sarokban: „Pintér Viola”. – Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban
 2. Válogatott versek, 1945–1975. – Bp. : Magvető Könyvk. : Szépirod. Könyvk., 1979. – 311 p. ; 20 cm. – (30 év). – ISBN 963 270 908 2 (Magvető) ISBN 963 15 1354 8 (Szépirodalmi) kötött. – 5 példány. Az egyik leírt példányban dedikálás: „Cilikének, Lacinak, Violkának és Bálintkának nagy szeretettel Apa 79. II. 22.”. A másik példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Egyetlen igaz társamnak, akinek mindent köszönhetek: drága Kicsikémnek Győzője 79. febr. 22-én.” A példányok jó állapotban.

1981

 1. A világ küszöbei. – Bp. : Magvető Könyvk., 1981. – 204 p. ; 23 cm. – ISBN 963271 357 5 kötött. – 7 példányban. A leírt példányban dedikálás: „Cilikémnek nagy szeretettel Apa 81. húsvét”. Egy másik példányban dedikálás: „Drága jó Kicsikém, végtelen szeretettel és hálával adom Neked ezt az első példányt – vagy csak visszaadom –, mert ezt a könyvet is Tőled kaptam. Pécs, 81. ápr. 16-án Győző”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Minden példány jó állapotban.  A világ küszöbei. DIA közlés.
 2. Ritmus, rend, zene / [Martyn Ferenc rajzai]. – Pécs : Pécsi Szikra Nyomda, [1981]. – 57 p. : ill. ; 21 cm. – Fűzött. – A könyvet a Pécsi Szikra Nyomda dolgozói, Szántó Tibor tervei alapján, társadalmi munkában 300 számozott példányban készítették el, könyvárusi forgalomba nem került. 18 példány. Az egyiket Csorba orvosának akarta ajánlani, dedikálása azonban olyan rosszul sikerült (remegő kézírás, erősen lejtő sorok), hogy nyilván inkább nem adta át a könyvet az orvosnak. A dedikálás szövege: „Dr. Fekete Erzsikének nagy szeretettel Csorba Győző”. A másik kézbe vett darabban a kolofon után a számozás (III.) Csorba kézírásával, alatta ajánlás Csorbától: „Különleges, sajátkezű számozás a szűkebb család részére Cs. Gy.”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban. Ritmus, rend, zene. DIA közlés.
 3. 1981 Tüskés Tibor: Csorba Győző. – Bp. : Akad. K., 1981. – 241 p. ; 19 cm. – (Kortársaink). – ISBN 963 05 2695 6 fűzött. – 4 példány. Dedikálás az egyik példányban a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőéknek ajánlom szeretettel és köszönettel, szívesen emlékezve az értékre, amit Győző költészete adott és ad, s remélem, még sokáig és sokaknak adni fog. 1981. szeptember 9. Tüskés Tibor”. Dedikálás a másik példányban a címoldalon a cím alatt: „Cilikéméknek, nagy szeretettel: Apa 1981. szept. 18.” Cilikémék = Csorba Noémi nevű lánya és családja. A kötetek jó állapotban, a leányának dedikált kötet borítója fóliázva, utólag a könyvtesthez erősítve. DIA közlés

1982

 1. Janus Pannonius válogatott munkái / [vál., szerk. és az előszót írta Csorba Győző] ; [a jegyzeteket és a jegyzetszótárt Ugrin Aranka készítette]. – Bp. : Kozmosz Könyvek, 1982. – 287 p. ; 17 cm. – ISBN 963 211 448 5 kötött. – Az előszó címe: Első nagy költőnk. – 6 példány. A kötetben 36 Csorba fordítás olvasható. A leírt példányban dedikálás: „Cilikémnek, Lacinak nagy szeretettel Apa 82. VI. 9.” Egy példány a Csorba Emlékszobában. 1983-ban kiadói nívódíjjal jutalmazták.

1983

 1. Simeon tűnődése. – Bp. : Magvető Könyvkiadó, 1983. – 148 p. ; 23 cm. – ISBN 963 271 981 6 kötött. – 4 példány. A leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Cilkómnak, Lacinak, Bálintkának, Violkának és Ábelkának sok csókkal, nagy-nagy szeretettel: Apa Pécs, 83. okt. 3.” Egy példány a Csorba EmlékszobábanSimeon tűnődése. PIM közlés.

1985

 1. Görbül az idő. – Bp. : Magvető K., 1985. – 149 p. ; 24 cm. – ISBN 963 14 0476 5 kötött. – 6 példány. – Az egyik leírt példányban Csorba Győző dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Nócikámnak, Lacinak, Bálintkának, Violkának és a kicsi Ábelkának nagy szeretettel Apa (Viki papa) 85. ápr. 26.” Cilike a költő Noémi nevű lánya, Laci a bibliográfia összeállítója, Pintér László, Bálintka Csorba első unokája, Pintér Bálint, Violka a harmadik, Ábel pedig a 4. unoka. A másik leírt példányban Csorba Győző dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Drága Kicsikémnek, életem legnagyobb ajándékának nem fogyó hálával és végtelen szeretettel ezt az első példányt Győző 85. ápr. 26”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik kötet jó állapotban. Görbül az idő. PIM közlés.

1986

 1. Tiszteletadás Csorba Győzőnek / [a kötetet vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [a rajzok Martyn Ferenc Journal 1950 c. sorozatából valók]. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1986. – 170 p. : ill. ; 22 cm. – (Pannónia könyvek). – ISBN 963 01 7096 5 fűzött. – 5 példány. – A leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt:Cilkómnak és az egész kedves Pintér-családnak nagy szeretettel, csókkal, öleléssel ajánlom. Higgyék el, hogy sok igazság van ebben a könyvben! Ahol dicsérnek is. Apa Pécs, 86. okt. 3.” A költőhöz írt és a róla szóló művekből készült válogatás. Mindegyik példány jó állapotban.
 2. Vissza Ithakába : Válogatott versek. – Bp. : Magvető Könyvk., 1986. – 430 p. ; 19 cm. – ISBN 963 13 0800 0 kötött. – 4 példány. Az egyik leírt példányban dedikálás: „Aranyos Cilikémnek és Lacinak, továbbá a három drága unokámnak: 1. Bálintkámnak, 2. Violkámnak és 3. Ábelkámnak igaz szívvel és szeretettel ajánlom. Apa, (Viki papa) [Csorba Győző] 86. XI. 1.” Dedikálás egy másik példányban, feleségének Velényi Margitnak: „Magány és párosság itt üres szavak csak, / itt már az érzékek csak befele hatnak… Egy pontokkal jelzett elválasztó sor után következik a másik idézet: Kettőnkkel lehet csak dolga a halálnak: / egyőnkre se támad, egyőnkre ha támad. Új sorban az ajánlás: Drága Egyetlenemnek végtelen szeretettel: Győző 86. okt. 28.” Ennek a példánynak a tartalomjegyzékében a margón mindegyik vers után ceruzával – többféle kézírással – felírták a vers sorainak számát. A 421. oldalon elvégzett összesítés szerint a sorok száma a kötetben „4805 – 165 feles”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Vissza Ithakába.
 3. Csörög a fagyos föld : [Megzenésített vers] / zene Lakner Tamás ; vers Csorba Győző = Keserédes : [A Szélkiáltó Együttes  nagylemeze]. – Bp. : Hungaroton, 1986. – SLPX 14017. B. 6. – Hanglemez. Több példány.
 4. Janus Pannonius: Epigrammata lasciva = Pajzán epigrammák. / [szerk., ford., az utószót és a jegyzeteket kész. Csorba Győző] ; [a könyvet Szántó Tibor tervezte]. – Bp. : Helikon, 1986. – 74 p. ; 23 cm. – ISBN 963 20 7574 9 fűzött, kapcsos tokban. – 3 példány. Az egyik példányban Csorba dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Egyetlen, drága, igazi Társamnak, akinek mindent köszönhetek, ezt a könyvet is – el nem múló hálával és szerelemmel Győző 86. szept. 26. [a könyv első példánya]”. A 2. példányban Csorba dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Nócikámnak, Lacinak s 18. évük után Bajkónak, Violkának és Ábikának is nagy-nagy szeretettel ajánlom. Viki papa. 86. szept. 17-én. (Tévedés: szept. 27-én)”. Nócika: Csorba Némi nevű középső lánya, Bajkó = Bálint, Violka = Viola, Ábika = Ábel, Csorba unokái. Japán technikával, bibliofil kiadvány. A harmadik példány a Csorba Emlékszobában. PIM közlés. 1987-ben nívódíjjal jutalmazták.

1987

 1. Janus Pannonius összes munkái : az 1972. évi válogatott kiadás átdolgozott és teljessé bővített változata = Jani Pannonii opera omnia / közrebocsátja V. Kovács Sándor ; [Szerk., az utószót írta és a jegyzeteket összeállította V. Kovács Sándor] ; [ford. Arany János, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Tankönyvk., 1987. – 768 p. ; 25 cm. – ISBN 963 17 9418 0 kötött. – 1 példány. – A kötetben Honffy Pál gépelt levele: „Kedves Győző! / Először is egy szomorú hírt kell tudatnom Veled: V. Kovács Sanyi váratlanul meghalt. Még utolsó heteiben, amikor állapota szemmel láthatóan romlott, megnyugtatóan elrendezte a teljes Janus-kötetet, de a megjelenést már nem érhette meg. Pedig ez most opera omnia! A Pajzán epigrammák c. kötetedből átvett még egyes fordításokat (más pajzán verseket Csonka Feritől közöl), az I. kiadásból hiányzó prózai műveket már korábban lassanként, folyamatosan lefordíttatta (ebben én is közreműködtem), az I. kiadásból ugyancsak kimaradt egyetlen hosszabb költemény magyarra átültetésével Kerényi Grácia még éppen halála előtt végzett. Így hát az utolsó pillanatban összeállt a nagy mű! Én most mellékelten elküldöm a levonatnak azokat a lapjait, amelyeken a Te fordításod szerepel. (A verscímek mellé jelet is tettem.) Most még módunk van rá, hogy esetleges megjegyzéseidet figyelembe vegyük. Én kész vagyok a jövő héten Pécsre utazni Hozzád, hogy személyesen megbeszélhessük észrevételeidet, tanácsaidat. Szerdán délelőtt hol kereshetnélek föl? Reggel 8 órától fogva akár délig is rendelkezésedre állok, ha nem tekinted terhesnek látogatásomat. Arra kérlek hát, hogy légy szíves egy lapon vagy telefonon (a szerkesztőség száma: 312-317, a lakásomé: 485-802) visszajelezni, alkalmas-e az időpont, és hol találkozhatunk. / Kérlek, ne tekintsd zaklatásnak jelentkezésemet, de mindig annyira szíveden viselted a kötet ügyét, hogy bízom benne, most is számíthatok szíves közreműködésedre. / Remélve, hogy jövő héten találkozhatunk tisztelettel és szívből köszöntelek: / Budapest, 1987. január 27. (Honffy Pál)”. A gépelt aláírás fölött kézírással: „Pali”. A válaszlevél nem ismert, a találkozó létrejöttéről nem tudok. Honffy Pál 1970-től a Tankönyvkiadó szerkesztője, lektora volt. Jó állapotban. A kötetben megjelent Csorba-fordítások jelentős része olvasható a Kettőshangzat c. Csorba-kötetben: PIM közlés.

1988

 1. A szavak bolyhai. – Bp. : Magvető Könyvk., 1988. – 173 p. ; 23 cm. – ISBN 963 14 1327 6 kötött. – 4 példány. Az egyik leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Édes Cilikémnek, Lacinak s nagyon kedves három unokámnak: Bajkónak, Violkának és Ábicának ajánlom. Viki papa, azaz Csorba Győző Pécs, 88. IV. 13.” Egy másik példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Egyetlen igaz Társamnak, életem legnagyobb ajándékának minden szépet és jót köszönök, ezt a könyvet is. Bárcsak még nagyon sokáig együtt maradhatnánk! Fogadd szeretettel ezt a I. sz. példányt, drága Ancikám! Pécs, 88. ápr. 13. Győző”A szavak bolyhai. (PIM közlés.)
 2. Haspók : [Mese] = Kökény kisasszony : Magyar írók meséi / Vál. Ratzky Rita. – Bp. : Kossuth, 1988. – 338 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 963 09 2932 5 kötött. – A Haspók a 258–265. oldalakon olvasható. A kötet nincs meg Csorba könyvtárában! (Ld. még 11. tétel!)

1989

 1.  Helinand de Froidmont: A halál versei / fordította, [az utószót írta és a jegyzeteket készítette] Csorba Győző. – Bp. : Helikon K., 1989. – 63 p. : ill. ; 18 cm. – (Helikon stúdió, ISSN 0236 5014). – ISBN 963 207 96505 fűzött. – A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Hélinand de Froidmont : Les Vers de la Mort, poème du XIIe siécle. – Paris : Librairie Honoré Champion, é. n. – A reprodukciókat Gyarmathy László készítette. A repro­dukciók alapjául szolgáló kiadás: Todten-Tanz, wie der selbe in der löbl. u. Welt­berühmten Stadt Basel… zu sehen ist. Nach dem Original in Kupfer gebracht [von Matthäus Merian], Basel, 1744. – 8 példány. A leírt példányban dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Cilikémnek és aranyos Családjának sok-sok csókkal: Apa 89. IV. 21.”. – PIM közlés.

1991

 1. A város oldalában : Beszélgetések / Kérdező Csuhai István. – Pécs : Jelenkor, 1991. – 224 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN 9637770 11 9 fűzött. – 3 példány. Az egyik példány jó állapotban, a másik (a szerkesztő munkapéldánya) erősen használt állapotban, de egyben van. A harmadik példányban Csorba dedikálása a címoldalon a cím alatt: „Az én Legdrágábbamnak végtelen hálával. Győző. 91. IX. 14. I. példány
 2. Egy eltűnt pécsi utcára / [a kötetet vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [a rajzok Martyn Ferenc munkái]. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár ; Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, [1991]. – 51 p. : ill. ; 22 cm. – (Pannónia könyvek). – ISBN 963 7272 41 0 fűzött. – 11 példány. A könyv Csorba Győző 75. születésnapjára a Baranya Megyei Könyvtár és a Békés Megyei Könyvtár közös kiadásában jelent meg 600 számozott példányban. Az egyik leírt kötet, a 035. sz. példány, dedikálása: „Pécsi szeretettel Kováts Angélának Csorba Győző Pécs, 92. nov. 21.” Nem tudom, miért nem adta át a Csorba a „címzettnek” a kötetet. A másik leírt kötet a 003. példány, dedikálása: „Édes Cilikémnek szép karácsonyt és még szebb 1992. évet kíván csókkal, öleléssel: Apa (Csorba Győző) Pécs, 91. dec. 19.”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Mindegyik példány jó állapotban.
 3. Szemközt vele.  Bp. : Magvető Könyvk., 1991. – 92 p. ; 23 cm. – ISBN 963 14 1822 7 kötött. – 3 példány. A leírt példányban dedikálás: „Aranyos Cilikémnek, Violkámnak, Ábikámnak, Bajkómnak és Lacinak nagyon-nagy szeretettel Apa 91. jún. 8-án”. Egy példány a Csorba Emlékszobában. Jó állapotban. Szemközt vele. (PIM közlés.)
 4. Ritmus, rend, zene : [Hanglemez] / Csorba Győző verseit mondja. – Bp. : Hungaroton, 1991. – SLPX 14196. – Tartalmazza: Előszó, Esti ablak mögött, Alkonyodó, Isten pólyása, Dávid tánca, Előttem vannak még, Mi volt e test, Lélek és ősz, Följegyzés, Ritmus, rend, zene, Mai La Fontaine, Bogácsné és a púp, Kajszifa, Epigrammák, Ars poetica, A város oldalában, Babits-apokrif a „Jónás-könyve” utánról, Az öreg Milton, Hetvenöt, Inger-szegénység, Egynyári virág, Március, Nagylányaim, Fényképek a falon, Én gyönge lélek, Fordított kígyó, Verseim sorsa, Néhánysorosok. – A felvétel 1990-ben a Magyar Rádió pécsi stúdiójában készült. (Az elmondott versek itt, a Versek a költő előadásában menüben hallgathatók meg.)

Irodalom:
Bükkösdi László = Pécsi Extra, 1991. ápr. 11. 5. p.
Dalos László = Kurír, 1991. ápr. 26. 5. p.
Kabdebó Lóránt = Magyar Nemzet, 1991. ápr. 24. 9. p.
Lévai Júlia = Magyar Hírlap, 1991. okt. 8. 11. p.

1993

 1. Bertók László: Csorba Győző : Bibliográfia. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár : Jelenkor, 1993. – 251 p. ; 20 cm. – ISBN 963 04 3172 6 fűzött. – Anyaggyűjtés lezárva: 1992. március. – 2 példány. – A leírt példányban dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek a megszámolhatatlannak a gyarló számba vevő, tanítványi és fiúi tisztelettel, – Margitkának is baráti öleléssel: Pécs, 1994. ápr. 7. Bertók Laci”. A leírt példány jó állapotban, a másik szétesett (a szerkesztő saját munkapéldánya), borítójából kiszakadt.  https://csorbagyozo.hu/node/443 ; http://mek.oszk.hu/03900/03961/html/

1995

 1. Csikorgó : Versek / [szerk. Bertók László]. – Pécs : Jelenkor K., 1995. – 184 p. ; 20 cm. – (Élő irodalom sorozat). – ISBN 963 767 017 9 fűzött. – 7 példány. A leírt kötetben Pintér László kézzel írt bejegyzése a szennycímoldalon: „Az összeállítás és szerkesztés Bertók László munkája. Elkészült 1995. okt. 2. hetében. 30 db tiszteletpéldányt kapott Csorba Győzőné 1995. okt. 16-án Csordás Gábor felelős kiadótól. Pécs, 1995. okt. 16.” Alatta ugyancsak P. L. írásával, de más színű golyóstollal: „Csorba Győző + 1995. szept. 13.” A leírt példány egy lapja kiesett, de megvan, a könyvtest kiszakadt a borítóból, a többi kötet jó állapotban. Egy példány a Csorba Emlékszobában.  Csikorgó. – (PIM közlés.)
 2. Kétféle idő : A szerző válogatása életművéből. – Bp. : Trikolor : Intermix, [1995]. – 186 p. ; 21 cm. – (Örökségünk). – ISBN 963 8352 47 7 fűzött és kötött. – 5 példány kemény karton kötésben, 9 példány fűzött. – Egy példány a Csorba Emlékszobában. Jó állapotban.

1996

 1. Csorba Győző Emlékszoba : Katalógus / [a kiállítást és a katalógust összeállították a Baranya Megyei Könyvtár munkatársai ; szakértő, tanácsadó Bertók László]. – Pécs : BMK, 1996. – 40 p. : ill. ; 21 cm. – Fűzött. – Katalógus, lezárva 1996. október. 3 példány. – Készült 500 példányban. Jó állapotban. .

1997

 1. Csorba Győző válogatott versei / [szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor]. – Bp. : Unikornis K., 1997. – 192 p. ; 20 cm. – (A magyar költészet kincsestára ; 59). –  ISBN 963 427 175 8 kötött. – 2 példány. Mindkét példány jó állapotban. – Csorba Győző válogatott versei.
 2. Tüskés Tibor: Az utolsó évszak : Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. – Pécs : Pro Pannonia, 1997. – 147 p. ; 19 cm. – (Pannonia könyvek, ISSN 0237 4277). – ISBN 963 85579 4 X fűzött. – 3 példány. A leírt példányban dedikálás Pintérné csorba Noéminek a címoldalon: „Noéminek sok szeretettel ajánlom 1997. könyvhét Tüskés Tibor”. Tüskés Tibor Csorba Noémi gimnáziumi osztályfőnöke volt. Jó állapotban.
 3. Köszöntő Kodályhoz. [Feldolgozás énekkarra] ; [Hangfelvétel] / Zene: Halmos László ; Vers: Csorba Győző: Kodály ; Ének: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Leány- és Vegyeskara. – Pécs : dolá Stúdió, 1997.

1998

 1. Csorba Győző, a fordító / [vál. és szerk. Tüskés Tibor ; az anyaggyűjtésben közreműködött Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia, 1998. – 199 p. ; 21 cm. –  (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; b). – ISBN 963 9079 27 8 kötött. – 3 példány. Mindegyik példány jó állapotban.
 2. Drámafordítások / [utószó: Szirtes Gábor] ; [a szöveget sajtó alá rendezte, digitalizálta Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia, 1998. – 250 p. ; 21 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; a). – ISBN 963 9079 23 5 kötött. – 3 példány. Jó állapotban.

2000

 1. Hátrahagyott versek, 1962-1993 / [vál., szerk., az utószót írta Bertók László] ; [Közreműködött és a jegyzeteket kész. Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia, 2000. – 463 p. ; 21 cm. –  (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; e). – ISBN 963 9079 23 5 kötött. – 2 példány. – Hátrahagyott versek. – A költő életében kötetben meg nem jelent 657 versét tartalmazza.

2001

 1. Vallomások, interjúk, nyilatkozatok / [vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [a válogatásban és szerkesztésben közreműködött Pintér László]. – Pécs : Pro Pannonia, 2001. – 376 p. : ill. ; 21 cm. –  (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; h). – ISBN 963 9079 75 8 kötött. – 3 példány. Mindhárom példány jó állapotban. – PIM közlés.

2002

 1. Csorba Győző: Római följegyzések, 1947-1948 / [szerk., előszó Csuhai István] ; [szakmailag lektorálta, a jegyz., a fotókat és a fotómásolatokat kész. Boda Miklós]. – Pécs : Pro Pannonia, 2002. – 141 p. : ill., fekete-fehér fotók ; 21 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; m.). – ISBN 963 9079 96 0 kötött. – 11 példány. A leírt kötetben az Új Könyvek c. könyvajánló lap recenziója a kötetről. (2002. 25. sz. 287. tétel). Mindegyik példány jó állapotban. Római följegyzések. DIA közlés.

2003

 1. Csorba Győző emléke / [vál. és szerk. Tüskés Tibor] ; [Az anyaggyűjtés Pintér László munkája]. – Pécs : Pro Pannonia, 2003. 279 p. ; 21 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; p.). – ISBN 963 9498 58 0 kötött. – 4 példány. A példányok jó állapotban. Válogatás a költő írásaiból és a kortársai által neki ajánlott, róla szóló írásokból.

2004

 1. „…élni kell, ameddig  élünk…” : Bertha Bulcsu és Csorba Győző levelezése : 1961-1995. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2004. – 230 p. ; ill. : 20 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; s). – ISBN 963 9498 19 X kötött. – Jó állapotban. – Pintér László szerzői példánya. – „… élni kell, ameddig élünk.”  DIA közlés.

2005

 1. „… hűséges baráti ölelésemet küldöm…” : Csorba Győző és Fodor András levelezése, 1947-1994 / [összeáll., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Pintér László ; előszó Tüskés Tibor]. – Pécs : Pro Pannonia, 2005. – 440 p. : ill. ; 21 cm. –  (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; z). – ISBN 963 9498 58 0 kötött. Jó állapotban.

2006

 1. Csorba Győző és barátai : Budapesti levelek Pécsre / [sajtó alá rend. és az utószót írta Pintér László ; előszó Pomogáts Béla]. – Pécs : Pro Pannonia, 2006 . – 282 p. : ill. ; 21 cm. –  (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 : F). – ISBN 963 9498 74 2 kötött. – Galsai Pongrác, Kalász Márton, Lázár Ervin, Szántó Tibor és Csorba Győző levelezése. Jó állapotban. A kötet borítóját és rövid ismertetését  ld. itt!

2008

 1. Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941-1991 / [Sajtó alá rend., az utószót írta és a jegyzeteket kész. Pintér László ; az előszót Tüskés Tibor írta]. – Pécs : Pro Pannonia, 2008. – 222 p. : ill. ; 21 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237 4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419 1199 ; L). – ISBN 963 9893 04 7 kötött. – 6 példány. Mindegyik példány jó állapotban.

2015

 1. Pintér László: Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben Csorba Győző hagyatéka alapján / Pintér László. – Pécs : Pro Pannonia, 2015. – 167 p. – (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). – Bibliogr.: p. 81-84. – ISBN 978-615-5553-11-0 kötött : 2000,- Ft

2016

 1. Ív. – Pécs : Csorba Győző Társaság, 2016. – 32 p. ; 21 cm. – ISBN 963 615 80558 0 2 fűzött. – (A Csorba Győző Társaság könyvtára, [ISSN 2498 8553]  ; 1). – Csorba Győző 1945-ben kiadott, 1 számot megért folyóiratának különnyomata.

2018

 1. Csorba Győző 100 : A 2016. évi Csorba Győző emlékkonferencia előadásainak szerkesztett szövege : Válogatás folyóiratokban megjelent írásokból / Szerk., összeállította, jegyzetek: Pintér László. – Pécs : Csorba Győző Társaság, 2018. – 234 p. ; 25 cm. – (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498 8553 : 4). ISBN 978-615-80558-3-3 kötött. –  A konferencia teljes videója.

Csorba Győző köteteinek és a róla szóló köteteknek a gyorslistája

Rövidítések: vk: verseskötet; fk: fordításkötet; vvk: válogatott verseskötet; vfk: válogatott fordításkötet

 1. 1938 1 vk Mozdulatlanság
 2. 1940 1 fk Helinand: A halál versei
 3. 1943 1 vk A híd panasza
 4. 1945 1 átdolgozás színpadra Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
 5. 1946 1 képes mesekönyv A négy kicsi cica
 6. 1947 1 vk Szabadulás
 7. 1952 1 bábjáték A kopasz farkas
 8. 1954 1 bábjáték Pityi Palkó
 9. 1955 1 vk Ocsúdó évek
 10. 1957 mese Haspók
 11. 1958 mese Haspók kiad.
 12. 1958 1 bábjáték Sovány Sanyi kalandjai
 13. 1959 vk A szó ünnepe
 14. 1959 fk Brecht versek
 15. 1959 fk Goethe: Faust rész
 16. 1961 fk Goethe: Faust rész. 2. kiad.
 17. 1963 1 mese Az elveszett gomb
 18. 1964 f Brecht színmű Lucullus a bírák előtt
 19. 1964 f Brecht hangjáték Az óceánrepülés
 20. 1965 vk Séta és meditáció
 21. 1968 vk Lélek és ősz
 22. 1970 vvk A lélek évszakai
 23. 1972 vk Időjáték
 24. 1972 fk Janus Pannonius válogatott versei / Kardos Tibor válogatása
 25. 1972 fk Janus Pannonius opera latine et
 26. 1974 fk Mezsirov, Alekszandr: Búcsú a hótól
 27. 1974 vk Anabázis
 28. 1974 1 mese Mióta ugrálnak a verebek? + 1978-ban japán kiadása
 29. 1975 vvk Március
 30. 1976 vk Észrevételek
 31. 1976 vfk Kettőshangzat
 32. 1978 Összegyűjtött versek
 33. 1979 Bibliográfia / Tüskés Tibor: Csorba Győző
 34. 1979 vvk Válogatott versek, 1945-1975 (30 év sorozat)
 35. 1981 vk A világ küszöbei
 36. 1981 vvk Ritmus, rend, zene
 37. 1981 monográfia / Tüskés Tibor: Csorba Győző
 38. 1982 fk. Janus Pannonius válogatott munkái / szerk. Csorba Győző
 39. 1983 vk Simeon tűnődése
 40. 1985 vk Görbül az idő
 41. 1986 Köszöntő kötet a 60 éves Csorbának: Tiszteletadás Csorba Győzőnek
 42. 1986 vvk Vissza Ithakába
 43. 1986 megzenésített vers: Csörög a fagyos föld
 44. 1986 fk Janus Pannonius : Epigrammata lasciva
 45. 1987 vfk Janus Pannonius összes / Opera omnia
 46. 1988 vk A szavak bolyhai
 47. 1988 1 mese, Haspók = Kökény kisasszony
 48. 1989 fk Helinand: A halál versei. 2. kiad.
 49. 1991 beszélgetőkötet A város oldalában
 50. 1991 vvk Egy eltűnt pécsi
 51. 1991 vk Szemközt vele
 52. 1991 hanglemez Ritmus, rend, zene
 53. 1993 bibliográfia Bertók László: Csorba Győző
 54. 1995 vk Csikorgó
 55. 1995 vvk Kétféle idő
 56. 1996 katalógus A Csorba Győző Emlékszoba katalógusa
 57. 1997 vvk / Válogatott versek Magyar költészet kincsestára sorozatban / vál., szerk. Tüskés Tibor
 58. 1997 tanulmánykötet / Tüskés T. Az utolsó évszak
 59. 1997 versfeldolgozás énekkarra Köszöntő Kodályhoz
 60. 1998 tanulmánykötet, Csorba Győző a fordító / szerk., vál. Tüskés Tibor
 61. 1998 fk Drámafordítások
 62. 2000 vvk Hátrahagyott versek / szerk., utószó Bertók László, jegyzetek Pintér László
 63. 2001 életrajzi kötet Vallomások, interjúk, nyilatkozatok / szerk., vál. Tüskés Tibor
 64. 2002 napló Római följegyzések / Csuhai István szerk., jegyz.
 65. 2003 emlékkötet Csorba Győző emléke / szerk., vál. Tüskés Tibor
 66. 2004 levelezéskötet … élni kell ameddig élünk… összeáll., szerk., utószó Pintér László Bertha Bulcsu és Csorba Győző / összeáll., szerk., utószó Pintér László
 67. 2005 levelezéskötet Hűséges baráti ölelésemet küldöm Csorba Győző és Fodor András összeáll., szerk., utószó Pintér László
 68. 2006 levelezéskötet Csorba Győző és barátai / összeáll., szerk., utószó Pintér László
 69. 2008 levelezéskötet Csorba Győző és Takáts Gyula / összeáll., szerk., utószó Pintér László
 70. 2015 tanulmánykötet Pécs irodalmi és művészeti életének 50 éve / Pintér László
 71. 2016 folyóiratszám Ív (A Csorba Győző Társaság könyvtára)
 72. 2018 konferencia Csorba 100 / összeáll., szerk. Pintér László
 73. év nélkül, versfeldolgozás: Alkalmi vers / Horváth Győző, ének, gitár