A lerégebbi kötet Csorba könyvtárából (2011. 05. 09.-én)

Sok régi könyv van Csorba könyvtárában, több olyan, amelyik száznál is több évvel ezelőtt hagyta el a nyomdát, de 2011. május 7-én olyat találtam, amelyik "korelnöknek" nevezhető. Simonis Faba, azaz Faba Simon esztergomi főegyházmegyei prépost-kanonok, bölcseleti doktor, költő írta, ki Szent István első vértanúról elnevezett honti s liptói főesperes is volt. 1804-ben Pozsonyban kiadott gyűjteményes kötete verses emlékezéseket írásokat tartalmaz híres történelmi, vallási személyiségekről. Két értékes rézmetszet is látható a könyvben: az egyik a szerző arcképe, a másik Francisco Barkóczy-é, azaz Barkóczy Ferenc esztergomi érseknek, Magyarország hercegprímásának a képe. (Mindkét metszet készítője Sebastian Mansfeld, híres bécsi rézmetsző család egyik tagja.) A kötet hét könyvből áll, az elsőt Mária Teréziának "szenteli" a szerző, a másodikat, harmadikat és negyediket Barkóczy Ferencnek, az ötödiket Batthyány József Félix János Nepomuk Ádám esztergomi érsek, bíboros, hercegprímásnak, a hatodikat Koller Ignác nagymányai és aranyosmaróti megyéspüspöknek, a hetediket és a nyolcadikat pedig magának.